fajr
03:34
shuruk
05:20
dhuhr
13:26
'asr
17:42
maghrib
21:30
isha
23:09

salah.dk

tider for bøn:

31/07-14
århus

'asr for hanafi:

18:50